Select Page

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان؛ هر دالر که در افغانستان هزینه میشود نیاز به پاسخ‌گویی دارد

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان؛ هر دالر که در افغانستان هزینه میشود نیاز به پاسخ‌گویی دارد

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین