Select Page

افغانستان: بیماری های مرتبط با مواد مخدر در حال افزایش است

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) هشدار داده است که بیماری های مربوط به مواد مخدر در افغانستان در حال افزایش است. گزارش UNODC که در 29 دسامبر منتشر شد، نشان داد که از هر سه خانواده در افغانستان یک خانواده تحت تأثیر مصرف مواد مخدر قرار گرفته است.

این گزارش نشان می دهد که شایع ترین بیماری های مرتبط با مواد مخدر در افغانستان HIV/AIDS، هپاتیت C و سل است. این بیماری ها از طریق سوزن های مشترک یا سایر لوازم دارویی منتقل می شوند. این گزارش همچنین نشان داد که مصرف مواد مخدر منجر به افزایش مشکلات سلامت روانی مانند افسردگی و اضطراب می شود.

UNODC افزایش بیماری های مربوط به مواد مخدر را به عوامل متعددی از جمله درگیری های جاری در افغانستان، فقر و عدم دسترسی به درمان نسبت داد. در این گزارش همچنین اشاره شده است که افغانستان یکی از جوان ترین و سریع ترین جمعیت در جهان را دارد که آن را به ویژه در برابر اعتیاد به مواد مخدر آسیب پذیر می کند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با دولت افغانستان برای رسیدگی به موضوع سوء مصرف مواد مخدر همکاری می کند. این سازمان بودجه برای برنامه های پیشگیری از مصرف مواد مخدر، درمان اعتیاد به مواد مخدر و کاهش انگ مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر فراهم می کند.

یافته های این گزارش هشدار جدی در مورد پیامدهای بهداشتی و اجتماعی مصرف مواد مخدر در افغانستان است. کار UNODC برای رسیدگی به این موضوع برای آینده کشور ضروری است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین