Select Page

بانک انکشاف اسلامی 1.1 میلیون دالر را برای بهبود مراقبت های صحی مادر و اطفال در بامیان، افغانستان متعهد می کند.

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که بانک انکشاف اسلامی 1.1 میلیون دالر را برای بهبود مراقبت های صحی مادر و اطفال در ولایت بامیان افغانستان متعهد کرده است. این بودجه برای حمایت از ساخت یک زایشگاه جدید، تهیه لوازم پزشکی ضروری، و آموزش کارکنان مراقبت های بهداشتی استفاده خواهد شد. WHO چنین بودجه ای را برای کاهش میزان مرگ و میر مادران و کودکان ضروری خوانده است. در افغانستان، نرخ مرگ و میر مادران یکی از بالاترین نرخ ها در جهان است، به طوری که تخمین زده می شود در ازای هر 100000 تولد زنده، 1000 زن جان خود را از دست می دهند.
یکی از عوامل اصلی موثر در مرگ و میر مادران، عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی با کیفیت در دوران بارداری و زایمان است. در بامیان، بسیاری از زنان روستایی، به ویژه آنهایی که در مناطق دور افتاده زندگی می کنند، به امکانات مراقبت صحی دسترسی ندارند.
زایشگاه جدید در مرکز ولایت بامیان مستقر خواهد شد. 100 تخت خواهد داشت و خدمات مختلفی از جمله مراقبت های دوران بارداری، زایمان و مراقبت های پس از زایمان را ارائه خواهد کرد. این بیمارستان همچنین برای ماماها و سایر کارکنان مراقبت های بهداشتی آموزش خواهد داد.
تمویل ISDB گامی خوشایند در جهت بهبود مراقبت های صحی مادر و اطفال در بامیان است. زایشگاه جدید خدمات بسیار مورد نیاز را به زنان و کودکان این ولایت ارائه خواهد کرد.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین