Select Page

پلیس ایران دو کارمند سفارت افغانستان را نیز از مقابل سفارت بازداشت کرد

باز داشت ده ها شهروند افغان  از مقابل درب سفارت افغانستان در تهران گفته میشود دو تن از کارمندان سفارت افغانستان مربوط طالبان همچنان از جمله باز داشت شده گان است 

در حالیکه چندین موتر پولیس ایران در مقابل سفارت افغانستان به شدت آمده زمانیکه کارمندان سفارت مداخله میکند دو تن انان را نیز پولیس ایران  در جمله باز داشت شده گان بعد از لت کوب با خود میبرد

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین