Select Page

لغو سفر وزیر دفاع امریکا برای اشتراک در نشست وزرای دفاع ناتو

لغو سفر وزیر دفاع امریکا برای اشتراک در نشست وزرای دفاع ناتو

یک مقام امریکایی گفت سفر وزیر دفاع اینکشور به بروکسل بعد ازاینکه او بستری شد و وظایف وی به معاونش سپرده شد لغو گردید.

لوید آستن قرار بود در گردهمایی روز پنجشنبه آینده وزیران دفاع ناتو درپایتخت بلجیم اشتراک کند و یکروز قبل ازآن یک ملاقات جداگانه با گروه تماس اوکراین داشته باشد.

لوید آستن ۷۵ ساله بخاطرعلائمی که نشاندهندۀ مشکل ناگهانی درمثانه خوانده شد دربخش مراقبت جدی بستری گردید.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین