Select Page

سیاست مهاجرت ایتالیا موفق به جلوگیری از رکورد تعداد مهاجران نمی شود

علیرغم سیاست های سخت مهاجرتی ایتالیا، تعداد مهاجرانی که در سال 2023 به این کشور رسیدند به بیش از 155000 نفر رسید که 50 درصد افزایش نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

ماتئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا، این افزایش را یک “شکست” برای دولت خواند.

بیش از 150000 پناهجو در سال 2023 وارد ایتالیا شدند که این رقم در سال 2022 103000 بود.

ناآرامی و فقر در شمال آفریقا و خاورمیانه باعث شده است که مردم این مناطق به دنبال زندگی بهتر در اروپا باشند.

از زمان روی کار آمدن حزب راستگرای برادران ایتالیا در ایتالیا، دولت تعدادی از اقدامات سختگیرانه مهاجرتی را اجرا کرده است، از جمله اخراج سریع مهاجران غیرقانونی و کاهش بودجه برای سازمان های غیردولتی که به مهاجران کمک می کنند.

سالوینی گفت که سیاست های دولت برای جلوگیری از مهاجران کار می کند، اما اعداد و ارقام چیز دیگری را نشان می دهد. افزایش مهاجرت یک چالش بزرگ برای ایتالیا است که در حال حاضر با تعدادی از مشکلات دیگر از جمله اقتصاد رو به زوال و افزایش نرخ جرم و جنایت مواجه است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین