Select Page

حریق حدود ۵۰۰ میلیون افغانی بانک‌نوت مندرس از سوی بانک مرکزی

حریق حدود ۵۰۰ میلیون افغانی بانک‌نوت مندرس از سوی بانک مرکزی

حریق حدود ۵۰۰ میلیون افغانی بانک‌نوت مندرس از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان می‌گوید که ۴۹۳ میلیون و ۷۰ هزار افغانی بانک‌نوت مندرس در هرات حریق شده است.

در خبرنامه‌ی این بانک آمده است که این مقدار بانک‌نوت مندرس از حوزه‌ی غرب جمع‌آوری شده بود.

طی ماه‌های اخیر، این چندمین‌بار است که بانک مرکزی از به آتش‌کشیدن پول‌های مندرس خبر می‌دهد.

نگهداری نادرست پول و عدم استفاده از سیستم‌های پرداخت الکترونیک از عوامل مندرس‌شدن زودهنگام بانک‌نوت‌ها دانسته می‌شود.

گردش پول‌های مندرس در بازار نیز دردسر برای شهروندان است. از جانب دیگر، هزینه‌ی چاپ برای افغانستان در وضعیت بد اقتصادی سنگین است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین