Select Page

طالبان برای 27224 تن در هرات و نیمروز پول نقد و دانه توزیع می کند

مقامات محلی طالبان در ولایات هرات و نیمروز از توزیع پول نقد و بذر اصلاح شده برای 27224 تن در این دو ولایت خبر داده اند.

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در نیمروز می گوید که ۷۲۲۴ تن در ولسوالی های خاشرود و دلارام این ولایت در یک پروژه پول نقد از نسل های آینده افغانستان (FGA) پول نقد دریافت کرده اند.

گفته می شود که برای هر نفر 6849 افغانی توزیع شده است.

در همین حال، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در هرات از توزیع بذر برای 20 هزار دهقان در این ولایت خبر داده است.

به گفته این اداره، این کمک از سوی سازمان ActionAid به 20000 دهقان در ولسوالی های شیندند و انجیل هرات توزیع شده است مقامات محلی طالبان در ولایات هرات و نیمروز از توزیع نقدی و بذر اصلاح شده برای 27224 تن در این دو ولایت خبر داده اند.

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در نیمروز می گوید که ۷۲۲۴ تن در ولسوالی های خاشرود و دلارام این ولایت در یک پروژه پول نقد از نسل های آینده افغانستان (FGA) پول نقد دریافت کرده اند.

گفته می شود که برای هر نفر 6849 افغانی توزیع شده است.

در همین حال، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در هرات از توزیع بذر برای 20 هزار دهقان در این ولایت خبر داده است.

به گفته این اداره، این کمک ها از سوی سازمان ActionAid به 20000 کشاورز در ولسوالی های شیندند و انجیل هرات توزیع شده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین